วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 ข้อมูล ITA Online

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ชี้แจงการสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

สรุปงานเกษียณอายุราชการ 2564

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

กระบวนการเรียนการสอน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ส่งกำลังใจสรรพวิทยาคม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai