วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 ITA Online และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก คุมเข้มมาตรการ ป้องกัน โควิด 19 ในการสอบเข้า ม.4

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระบบออนไลน์)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

กิจกรรมดีเบต ว่าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

เปิดรั้วโรงเรียนสรรพวิทยาคม Open House 2022

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

เปิดรั้วโรงเรียน Open House 2022

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai