วิสัยทัศน์ "สรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย"

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม
สีประจำโรงเรียน : ม่วง-เหลือง
คติพจน์ : ขนฺติ หิตสุขาวหา
ความอดทนนำประโยชน์สงบสุขมาให้
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสาร กิจกรรม รอบรั้วม่วง เหลือง

ประกาศโรงเรียน

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 ข้อมูล สำหรับนักเรียน และผลงานนักเรียน

 ข้อมูลสำหรับครู และผลงานบุคลากร

 ITA Online และงานประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือครู นักเรียน ผู้ปกครอง

 วารสารประชาสัมพันธ์

 สื่อ วีดีทัศน์

 สื่อ วีดีทัศน์

พิธีปฏิญาณตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

เผยแพร่กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

พิธีเปิด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

สวัสดีปีใหม่ 2565

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

อาชีพสุด Cool เรื่อง "คุณหมอของแม่"

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รีวิวของดีประจำจังหวัด วัดไทยวัฒนาราม

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวการศึกษา
Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai