ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid – 19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง กำหนดการเปิดเรียนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันกากรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ห้องเรียนพิเศษห้อง MEP / MP / SMAT

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ห้องเรียนพิเศษห้อง  MEP / MP / SMAT ทั้งนี้ทางโรงเรียนดำเนินการตรวจคัดกรอง ตามมาตรการการป้องตามสถา…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งนี้ มีมาตรการการป้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางโรงเร…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔”

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๔ ( ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ) ณ บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai