คู่มือ สถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนสรรพวิทยาคม

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดังนี้

มาตรการ ๖-๖-๗ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

สื่อประชาสัมพันธ์ มาตรการ ๖-๖-๗ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

แผนเผชิญเหตุ COVID-๑๙ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

สื่อประชาสัมพันธ์ แผนเผชิญเหตุ COVID-๑๙ มาตรการเปิดเรียน ๒๕๖๕ On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด-๑๙

ปฏิทินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สำหรับผู้กู้รายใหม่ ระดับชั้น ม.4-6 (ผู้ที่ไม่เคยทำสัญญากู้ยืมเงินกับโรงเรียนสรรพวิทยาคม)

สำรวจความประสงค์นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

แนวทองการกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม สำรวจความประสงค์นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai