โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา โดยมี นางพัทธนันท์ จิรเลิศธนานนท์ รองผู้อำนวยการโร…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีการให้คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ฉีดวัคชีน (Pfizer) เข็มที่ ๔ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดรูปแบบการการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19)

วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสรรพวิทยาคม ฉีดวัคชีน (Pfizer) เข็มที่ ๔ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดรูปแบบการการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาค…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบว…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิต โดยมี นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับ รวมถึงนำคณะครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ร่วมดูงานนิทรรศการในห้…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ๔.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่คู่ จำนวน ๑๒๒ คน

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ๔.๐๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่คู่ จำนวน ๑๒๒ คน ทั้งนี้นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวชื่นชมและให้โอวาทแก่นักเรียนที่มีผล…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai