ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 1. สถานศึกษา : โรงเรียนสรรพวิทยาคม 2. ผู้อำนวยการสุภัทร เงินดี 3. ครูนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล 4. ครูกรรณิการ์ ดิษชกรร

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมจัดการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสรรพวิทยาคม นำโดย นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมิน ร่วมจัดการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว๒๑/๒๕๖๐ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย         ๑. นางสุวรรณีน์ ทองเกตุ ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ขอมีและ…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการและระดับเชี่ยวชาญ

วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย ๑. นางสาวนงนภสร องค์การ ตำแหน่งครู รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิท…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก กิจกรรม การสร้าง นำเสนอและประกวดนวัตกรรมคลิปสื่อการสอนของครูผู้สอน

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นางสุภัทร เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพและมีศักยภาพเป็นพลโลก กิจกรรม การสร้าง นำเสนอและประกวดนวัตกรรมคลิปสื่อการสอนของครูผู้สอน ณ ห้อง ๔๑๕ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

ผลงานการวิจัย เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ครูทองแข หมื่นพิลมทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสรรพวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai