การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน