กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘)

ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๘) ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อสารของโรงเรียน…

กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๗)

ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๗)ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครองติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางสื่อสารของโรงเรียนอ…

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน

ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “มุมสวยสรรพวิทยาคม”

ผลงานประเภทนักเรียน ผลงานประเภทคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา Download เกียรติบัตร ประเภทคณะครู และบุคลากร ประเภทนักเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคหกรรม

ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้ประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม  ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  นั้น บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านกา…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai