รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ  2564

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (e-budget)

หนังสือนำส่ง รายงานการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

1.1 สรก 64-1

     1.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 31 กันยายน 2564

     1.1.2 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

     1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

     1.1.4 ลูกหนี้เงินยืมใน-นอกงบประมาณ

     1.1.5 ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญ

     1.1.6.1 บัญชีวัสดุคงคลัง

     1.1.6.2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร

     1.1.7 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1.2 การจับคู่บัญชี จากระบบ GFMIS

     1.2.1 การจับคู่บัญชีเงินสดในมือ

     1.2.2 VLOOKUP

     1.2.3 การจับคู่บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

     1.2.4 การจับคู่บัญชีประเภทเอกสารบัญชี

2.1 เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

2.2 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

3.1 สำเนาหนังสืองบทดลองส่ง สตง.

 

Categories ITA Online

Post Author: นายสันติ์ แสงท้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai