ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา, เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้, ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี, พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา, เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้, ส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาศูนย์ HCEC กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาศูนย์ HCEC กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai