โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเคือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชีแจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกฎระเบียบของทางโรงเรียน และแนวทางปฏบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดประชุมเคือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี่แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกฎระเบียบของทางโรงเรียน และแนวทางปฏบัติตนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำความเข้าใจผู้ปกครอง ณ ที่หอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนสรรพวิยาคม ต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นางสุภัทร  เงินดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร  และคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยใช้รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน  ON SITE/ONLINE  นักเรียนสลับกันมาเรียนตามเลขที่คู่แล…

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้จัดการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุภัทร  เงินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการประชุมได้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานสุขศึกษาจากโรงพยาบาลแม่สอด มาให้แนวทางในการปฎิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในการเตรียม…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียน

ข้อมูล ITA Online

Chinese (Simplified)EnglishMyanmar (Burmese)Thai